ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ AZ AEGISLEGAL ÁLTAL SZERVEZETT KONFERENCIA MEGRENDEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATKEZELÉSRŐL

1.   A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

1.1.  A jelen tájékoztató (a továbbiakban: „Adatkezelési tájékoztató”) célja, hogy tájékoztatást nyújtson az AegisLegal által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről konferencia- és rendezvényszervezéshez kapcsolódóan.

 

1.2.  A Perger Gábor Ügyvédi Iroda és a Dr. Simon Stella Ügyvédi Iroda (a továbbiakban: „Adatkezelő”) a www.aegislegal.hu weboldal működtetése és a rendezvények lebonyolítása során a konferenciára, üzleti reggelikre és egyéb szakmai eseményekre regisztrálók és az azon résztvevő személyek személyes adatait kezeli.

Név: Perger Gábor Ügyvédi Iroda

Székhely: 1051 Budapest Széchenyi

István tér 7-8. C. ép. 1.em.

Képviseli: Dr. Perger Gábor ügyvéd

Telefonszám: +36 30 555 7265

E-mail: [email protected]

Web: www.aegislegal.hu

Név: Dr. Simon Stella Ügyvédi Iroda

Székhely: 1124 Budapest Fürj u. 2.

Képviseli: Dr. Simon Stella ügyvéd

Telefonszám: +36 30 228 5538

E-mail: [email protected]

Web: www.aegislegal.hu

1.   A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

1.1.  Az Adatkezelő a rendezvényszervezéshez kapcsolódóan a következő személyes adatait kezelhetik:

·         vezeték- és keresztneve,

·         email címe,

·         cég elnevezése,

·         cégnél betöltött pozíciója.

 

1.2.  Az Adatkezelési tájékoztató 4. pontja szerinti adatkezeléshez a jelen pontban felsorolt személyes adatait kezeljük. Amennyiben az Adatkezelő által kezelt adataiban az adatkezelési időszakban bármilyen módosítás vagy változás történne, kérjük, haladéktalanul jelentse be a fenti elérhetőség egyikén.

2.   AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

Konferencia- és rendezvényszervezés

2.1.  Az adatkezelésre az Ön önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ön kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a rendezvényre történő regisztrációja során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Ön kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a konferencia előadásanyagát a szervező (Adatkezelő) megküldje a regisztráció alkalmával az Ön által megadott e-mail címre. Adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a megadott e-mail címére hírlevelet küldjön, valamint üzleti ajánlataival felkereshesse. Az adatkezelés jogalapja (valamennyi személyes adat) esetén az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Ön a hozzájárulást bármikor visszavonhatja a [email protected] vagy a [email protected] e-mail címre küldött e-mailben.

Az Adatkezelési tájékoztató 3. pontjában felsorolt adatok megadásával tud a rendezvényre regisztrálni és a rendezvényen részt venni.

A név és e-mail cím megadására azért van szükség, hogy a szervezési kommunikáció, a konferencia előadásanyagának megküldése, esetleges adategyeztetés zavartalan legyen a konferencia résztvevője és a szervező (Adatkezelő) között.

A cég elnevezésének, amelynek vezetőjeként, beosztottjaként, megbízottjaként vagy egyéb képviseletében megjelenik, valamint a cégnél betöltött pozíciójának (beosztás) megadására azért van szükség, hogy az Adatkezelő az Ön önkéntes hozzájárulásával személyre szabott tájékoztatást tudjon küldeni konferenciákkal, rendezvényekkel kapcsolatban.

2.2.  A személyes adatokhoz Adatkezelő, illetve Adatkezelő azon munkatársai férnek hozzá, akiknek az adat megismerése és kezelése a munkaköri feladataihoz kapcsolódik.

2.3.  A hozzájárulást Ön adott rendezvényre való regisztráció során, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg, a hozzájáruló nyilatkozat önkéntes bepipálásával.

2.4.  Adatkezelő a megadott személyes adatokat a 4.1. pontban leírtaktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel.

2.5.  Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Ön az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ön vesz igénybe szolgáltatást.

3.   AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

3.1.  A személyes adatok kezelése az Ön által a személyes adatai kezelése vonatkozásában megadott hozzájárulásának visszavonásig történik.

4.   ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

4.1.  Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt Önre vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat, a 6.3 pont szerinti elérhetőségre küldött e-mailes megkereséssel.

4.2.  Adatkezelő az Ön kérésére tájékoztatást ad az Önre vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül írásban.

4.3.  Ön a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: [email protected] vagy a [email protected]. Ön bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Adatkezelőhöz fordulhat a jelen pontban megadott elérhetőségeken keresztül.

4.4.  Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Adatkezelő a [email protected] vagy a [email protected] e-mail címre beérkezett kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül helyesbíti, vagy törli az adatokat.

4.5.  A személyes adatok kezelésével érintett panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; honlap: www.naih.hu; e-mail: [email protected]) fordulhat.

4.6.  Amennyiben Ön a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, Adatkezelő jogosult az Önnel szembeni kártérítés érvényesítésére. Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

5.   EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5.1.  Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhív ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

5.2.  Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályokat és tájékoztatókat honlapján történő értesítés mellett egyoldalúan módosítsa.